DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2019.02.04

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНО-ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ БЕТОННИХ РЕЗЕРВУАРІВ

Sergii Logvinkov, Halyna Shabanova, Volodymyr Kobzyn, Alla Nikolaevna Korohodska, Vita Shumejko, Hans-Bertram Fischer

Анотація


Розвиток вітчизняного виробництва будівельних матеріалів відбувається у напрямку створення нових конкурентоздатних сухих будівельних сумішей поліфункціонального та декоративного призначення, у тому числі для виконання жорсткого гідроізоляційного штукатурення бетонних резервуарів, що допускає введення барвників та пігментів безпосередньо до складу самої суміші, або до спеціальної композиції для виконання декоративного покривного шару. Конкурентоздатність такої сухої будівельної суміші забезпечується інноваційними рішеннями щодо пластифікації, ущільнення та гідрофобізації при гідратаційному твердненні портландцементної композиції за рахунок введення до її складу у малих кількостях недорогих та недефіцитних добавок, зокрема нітрату кальцію. Для розширення галузі застосування таких гідроізоляційних композицій можливим є введення барвників та пігментів з одночасною присутністю модифікуючих добавок, зокрема, сульфату амонію, СДБ або ЛСТ (у кількості до 0,2 мас. %) або редиспергованих порошків вініл-ацетатного типу (до 0,005 – 0,1 мас. % від маси цементу). Декорування жорсткого гідроізоляційного штукатурення, яке виконано на базі сухої будівельної суміші, допускає використання готових композицій, присутніх на ринку будівельних матеріалів України (наприклад, Ceresit CT-64).


Ключові слова


сухі будівельні суміші; гідроізоляційне штукатурення; добавки; нітрат кальцію; пігменти; бетонний резервуар

Повний текст:

PDF PDF (Русский) PDF (English)

Посилання


Runova R.F., Gocz V.I., Gelevera O.G., Konstantynovskyj O.P., Nosovskyj Yu.L., Pipa V.V. Osnovy vyrobnycztva stinovyh ta ozdoblyuvalnyh materialiv [Fundamentals of the wall and finishing materials]. Kyiv, Osnova Publ., 2017, 528 p.

Plugin A.A., Kostyuk T.O., Poroshyn O.Yu. Gidroizolyacijni cementni kompozyty pronyknoyi diyi [Hydro-insulating cement composites of penetrating action]. Kharkiv, Kolegium Publ., 2018. – 268 p.

Logvinkov S.M., Shumeyko V.N., Shabanova G.N., Tsapko N.S., Ivashura A.A., Kobzin V.G., Borisenko O.N. Resursosbere-gayushchaya tekhnologiya gidroizolyacionnoj kompozicii dlya betonnyh stroitel’nyh konstrukcij i sooruzhenij [Resource-saving technology of waterproofing composition for concrete constructions and buildings]. Technique and Technology of Silicates. 2015, vol. 22, no 3, pp. 24-30.

Bol’shakov E.L. Suhie smesi dlya gidroizolyacionnyh rabot [Dry mixes for waterproofing works]. Construction Materials. 1999, no 3, pp. 28-29.

Runova R.F., Nosovskyj Yu.L. Tehnologiya modyfikovanyh budivelnyh rozchyniv [Technology of modified building mortars]. Kyiv, KNUBA Publ., 2007, 256 p.

Fadeev A.B. Gidroizolyaciya podzemnyh chastej zdanij i sooruzhenij [Waterproofing of underground parts of buildings and constructions]. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2008, 53 p.

Logvinkov S.M., Tarasenko V.M., Duxovnyj O.R. Gidroizolyacijna kompozyciya [Waterproofing composition]. Patent UA, no 43448, 2001.

Kostyuk T.O., Saliya M.G., Bondarenko D.A., Izbash Yu.M. Mineralna sumish, shho samoushhilnyuyetsya, dlya gidroizo-lyacijnogo pokryttya [Mineral self-compacting mixture for waterproofing coating]. Patent UA, no 93322, 2011.

Kostyuk T.O., Vandalovskyj O.G., Saliya M.G., Bondarenko D.A. Suha budivelna sumish dlya remontnyh robit [Dry construction mixture for repair work]. Patent UA, no 57543, 2011.

Afanas’ev N.F., Celujko M.K. Dobavki v betony i rastvory [Concre-te and mortar additives]. Kiev, Budіvelnyk Publ., 1989, 128 p.

Ratinov V.B., Rozenberg T.I. Dobavki v beton [Concrete additives]. Moscow, Strojizdat Publ., 1989, 188 p.

Larionova Z.M., Nikitina L.B., Volkov O.S. Kompleksnye soli v cementnom kamne s himicheskimi dobavkami [Complex salts in cement stone with chemical additives]. Izv. AN SSSR. Seriya: Neorganicheskie materialy, 1966, vol. 2, no 3, pp. 560-567.

Kucheryaeva G.D., Rozenberg T.I., Ratinov V.B. Vliyanie dobavok na osnove horosho rastvorimyh solej kal’ciya na strukturno-mekhanicheskie svojstva cementnogo kamnya i morozostojkost’ cementnyh materialov [The effect of additives based on highly soluble calcium salts on the structural and mechanical properties of cement stone and frost resistance of cement materials]. Novye effektivnye vidy cementa. Moscow, Publ. of Minstrojmaterialov SSSR, 1981. pp. 110-113.

Shumeiko V.M. Cementvmisni kompozyciyi z modyfikuyuchymy dobavkamy dlya neformovanyh mas: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tehn. nauk: spets. 05.17.11 "Tehnologiya tugoplavkyh nemetalichnyh materialiv" [Cement-Containing Com-positions with Modifying Additives for Unmolded Masses. Abstract of a thesis candidate eng. sci. diss. (Ph. D.) 05.17.11 "Technology of Refractory Nonmetallic materials"]. Kharkiv, 2018. 24 p.

Shumejko V.N., Shabanova G.N., Logvinkov S.M., Korohods-ka A.N., Nagorniy A.O. Elektrokineticheskie i mikrostrukturnye osobennosti gidratacii portlandcementa v prisutstvii dobavok v vode zatvoreniya [Electrokinetic and microstructure features of Portland-cement hydration in the presence of additives into the tempering water]. Vіsnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Khimiya, khimichna tehnologiya ta ekologiya [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific pa¬pers. Thematic issue: Chemistry, chemical technology and ecology]. Kharkіv, NTU "KhPI" Publ., 2016, no 35 (1207), pp. 14-24.

Rekomendacii po primeneniyu azotnokislogo kal’ciya pri izgotovlenii zhelezobetonnyh i betonnyh konstrukcij [Recommendations for the use of calcium nitrate in the manufacture of reinforced concrete and concrete structures]. Doneckij PromstrojNIIproekt Gosstroya SSSR Publ., 1976, 21 p.

Brejtman E.D. Issledovanie betonov s kompleksnoj dobavkoj NKM, tverdeyushchih pri temperaturah nizhe 0 °C: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tehn. nauk: spets. 05.23.05 "Stroitelnye materialy i izdeliya" [Abstract of a thesis candidate eng. sci. diss. (Ph. D.) 05.23.05 "Building Materials and Products"]. Moscow, 1970. 18 p.

Shabanova G.N., Logvinkov S.M., Shkol’nikova T.V., Shumejko V.N. Vliyanie dobavki azotnokislogo kal’ciya na emissiyu ammiaka iz cementnogo kamnya. Zb. nauk. prac’ Ukraїns’kgo derzhavnogo unіversitetu zalіznichnogo transportu [The effect of the addition of calcium nitrate on the emission of ammonia from cement stone. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport]. Kharkiv, UkrDUZT Publ., 2016, pp. 189-201.

Kanchanason V., Plank J. C-S-H Formation via Non-Classical Nucleation from an Amorphous Precursor and its Transformation to C-S-H Foils. 20 International Baustofftagung. Tagungsbericht, Band 1. Weimar, 2015, ss. 113-120.

Shabanova G.N., Logvinkov S.M., Korohodska A.N., Khrystych Е.V., Shumejko V.N. Teoreticheskoe obosnovanie vozmozhnosti obrazovaniya nitridov zheleza pri poluchenii portlandcementnogo klinkera [Theoretical substantiation of the possibility of the formation of iron nitrides in obtaining Portland cement clinker]. Novіtnі tekhnologії, obladnannya ta sistemi upravlіnnya u budіvnictvі: Kolektivna monografіya [Newest technologies, equipment and management systems in construction: Collective monograph] (Ed. V.P. Sopov). Kharkov, HNUBA Publ., 2016, pp. 34-41.