Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику “Вісник НТУ “ХПІ” Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології та екології.

Розрахован на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців хімічної промисловості, аспірантів та магістрів з фаху хімія, хімічна технологія та інженерія, фармацевтична та промислова біотехнологія, харчова технологя та видобування і переробка нафти і газу, екологія та ресурсозбереження.

Метою збірника є розвиток теоретичної бази, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань використання хімічних технологій в різних галузях народного господарства, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про можливі конференцій, семінарів, виставок, тощо.

Процес рецензування

Політика та механізми рецензування матеріалів, вимоги до оформлення статей, а також терміни подання матеріалів до журналу чітко і детально описано у вимогах "Вісник НТУ "ХПИ".

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/

Періодичність публікації

Видання журналу відбувається 2 рази на рік.

Редколегія приймає статті на розгляд у такі терміни:

Весна:

з 10.02 по 10.03 – електронний варіант та перевірка редактором на відповідність тематиці.

з 20.03 по 15.04 – засідання редакційної колегії щодо затвердження статей до публікації.

з 20.04 по 01.05 – прийом секретарем редколегії друкованих варіантів, супровідної документації та оплати. Хімічний корпус, 1 поверх, директорат інституту.

Випуск журналу – травень.

 

Осінь:

з 10.08 по 30.09 – електронний варіант та перевірка редактором на відповідність тематиці.

з 01.10 по 25.10 – засідання редакційної колегії щодо затвердження статей до публікації.

з 27.10 по 10.11 – прийом секретарем редколегії друкованих варіантів, супровідної документації та оплати. Хімічний корпус, 1 поверх, директорат інституту.

Випуск журналу – листопад.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до
опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення
наукової інформації та глобального обміну знаннями за для загального
суспільного прогресу.

Вимоги до оформлення статей

Повну та вичерпну інформацію щодо загального оформлення статей у Віснику НТУ «ХПІ» можна отримати за посиланням http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/

При подачі електронної версії статті просимо враховувати наведені нижче рекомендації щодо оформлення матеріалу та дотримуватись наступного алгоритму:

 Оформлення та структура статті

Текст повинен бути набраний в WORD 2003-2007.

Приблизний обсяг статті: анотації 1 стор.; основний текст з ілюстраціями і таблицями 4 стор.; література і відомості про авторів 1 стор.

Стаття оформлюється на аркуші формату А4, з полями: верхнє і нижнє – 2,6 см; ліве і праве – 2 см; шрифт 10 пт в усьому тексті, одинарним інтервалом, абзацний відступ 0,75. Без будь-яких колонок, розривів розділу, нумерації сторінок, колонтитулів і автопереносів. В тексті також не допускається використання автонумерації і автомаркерів в списках. Нумерація і маркування вставляються вручну, з нерозривним пропуском після точки або маркера.

Зверху сторінки вказується УДК і знак авторського права, після якого перелічуються ініціали і прізвища авторів через кому.

Автори, заголовок статті, анотація та ключові слова наводяться трьома мовами: українською, російською, англійською. Анотація повинна мати обсяг 1800 знаків (12 рядків). Ключові слова розділяються крапкою з комою.

Дефіс використовується тільки в складених словах, в решті випадків – коротке тире (CTRL+мінус на малій цифровій клавіатурі). При використанні переносів застосовується м’який перенос (CTRL+мінус на основній цифровій клавіатурі).

Для розмірності або значення, яке не може бути перенесене на наступний рядок використовується нерозривний пропуск (CTRL+SHIFT+Space). Наприклад: 2 м, у 5 разів, рис. №, табл. №, 100 °С, мас. %, і так далі.

Формули набираються тільки в редакторі формул Equation або MahtType, відповідно з вимогами до друкованих видань. Пунктуація в формулах – згідно змісту тексту. Шрифт – як і в основному тексті статті.

Курсивом виокремлюються латинські змінні. Хімічні формули, російські і грецькі літери, різні критерії, тригонометричні функції, а також константа – звичайне накреслення шрифту. Після слова «де» двокрапка не ставиться.

Для вирівнювання формул і нумерації до них таблиця не використовується. Бажано використовувати табуляцію, встановивши на лінійці маркери вирівнювання в таких точках: 8,5 см – по центру (), 17 см – по правому краю ().

Рисунки. В рисунках і графіках використовується шрифт 9 пт. Рисунок розташовується відразу ж після посилання або на початку наступної сторінки. Літерна частина нумерації рисунку відокремлюється від номера комою і має накреслення курсив. Розмір рисунку по ширині або 8 см, або 16,5 см. Підпис та посилання оформлюються в такий спосіб:

Рисунок 1 – Назва (крапка наприкінці підпису не ставиться!!!)

Рисунок 2 – Назва: (розрив рядку Shift+Enter)
а – аааа, б – бббб (крапка наприкінці підпису не ставиться!!!)

На рис. №; (див. рис. №); (рис. 5, в) – пропуск нерозривний.

 Таблиці. Таблиці в статті оформлюються так саме, як і основний текст, без абзацного пропуску. Розмір таблиці 8 см або 16,5 см. Посилання на таблицю оформлюється в такий спосіб:

В табл. (нерозривний пропуск CTRL+Space) №, (див. табл. №).

 Література.  У списку літератури повинно бути не менше 12 джерел. Допускається тільки 20 відсотків самопосилання від  загальної кількості. Якщо усі автори є іноземці, список літератури оформлюється тільки транслітерацією.

 Список літератури (Список литературы) – накреслення жирний, по центру.

References (transliterated) – накреслення жирний, по центру.

 Вимоги до оформлення списку літератури детально і з прикладами наведені за посиланням:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/References.pdf

 Відомості про авторів. Відомості про авторів оформлюються в такий спосіб:

  Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

П.І.Б. (Ф.И.О., LN.FN.) – науковий ступень, вчене звання, посада та місце роботи, населений пункт, країна, Тел.: +38(057) XXX-XX-XX, ORCID, e-mail.

  II. РОБОТА З СЕКРЕТАРЕМ РЕДКОЛЕГІЇ

 Після оформленні статті у відповідності з усіма рекомендаціями, її надсилають секретареві тематичної редколегії серії «Хімія, хімічна технологія та екологія» Гапоновій О.О. на електронну адресу redaktor.ccte.0821@gmail.com. Гапонова О.О. перевіряє матеріал на відповідність тематиці і вимогам.

Якщо матеріал прийнято та затверджено на засіданні редакційної колегії, секретар пересилає статтю технічному редактору.

Гапонова О.О. приймає також друковану версію статті (вид статті, відповідно з чинними рекомендаціями, без колонок і розривів розділу), супровідні документи.

  III. РОБОТА З ТЕХНІЧНИМ РЕДАКТОРОМ

 Технічний редактор Дєлова О.Є. працює тільки з тими статтями, які перевірені секретарем редколегії Гапоновою О.О та затверджені редакційною колегією до публікації.

Технічний редактор перевіряє загальне оформлення матеріалу, орфографічні помилки, пунктуацію і займається подальшою версткою матеріалів.

 Після того, як матеріали затверджені редколегією і опубліковані у друкованому виданні, вони розміщуються на платформі всеукраїнських наукових видань URAN в розділі хімія на сторінці серії «Хімія, хімічна технологія та екологія». Там же можна ознайомитись з матеріалами попередніх випусків.

http://journals.uran.ua/search/category/261

 

Історія журналу

Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології, видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. 

До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.;  професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В., Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Склір М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г. А.

Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками:
- хімічні технології та інженерія;
- біотехнологія та біоінженерія;
- харчові технології та інженерія;
- видобування нафти і газу.