DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2018.39.14

ДОСЛІДЖЕННЯ АЗОТНО-ФОСФОРНИХ РОЗЧИНІВ

Anatoliy Sergeevich Savenkov, Igor Mikhailovyich Ryshchenko, Ludmila Valentinovna Solovey, Tatyana Yuryevna Sementsova

Анотація


В роботі створена дослідна установка отримання азотно-фосфорних розчинів з використанням у якості сировини: поліфосфорної кислоти (85 %) і гидрата амоніаку (25 %). Розроблено методику експеримента, послідовність уведення реагентів та аналіз складу отриманого розчину. Досліджено вплив концентрації фосфорної кислоти та температури на коефіцієнт конверсії P2O5 при взаємодії з гідратом амоніаку, встановлено його максимальне значення і визначені їх раціональні параметри. Встановлено реакції, які перебігають при взаємодії реагентів, визначено механізм і склад розчину, який включає NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, (NH4)2H2P2O7, (NH4)3HP2O7, (NH4)4P2O7 і H2O. У твердій фазі утворились (NH4)2HPO4 та (NH4)3xPO4 x H2O загальною кількістю ~ 40  %. Визначені раціональні технологічні параметри процесу взаємодії: температура – 293–308 К; час реакції –1–4с, інтенсивність перемішування Re = 120–200; відношення NHx H2O до H3PO– 40:60; 50:50; 60:40, концентрація H3PO4 – 70–85 % мас.  


Ключові слова


поліфосфорна кислота; гідрат амоніаку; азотно-фосфорний розчин; технологічні параметри; експериментальна установка

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasov P. K. Vyrobnytstvo fosforovmisnykh mineral’nykh dobryv pidpryyemstvamy Ukrayiny ta yikh vykorystannya v sil’s’komu hospodarstvi [Production of phosphorus-containing mineral fertilizers by Ukrainian enterprises and their use in agriculture] / red. Zarechnyy V. H. Sumy: VTD Universytets’ka knyha, 2004. 189 p.

Kochetkov V. N. Proizvodstvo zhidkikh kompleksnykh udobreniy. [Production of liquid complex fertilizers] Moskva: Khimiya, 1978. 239 p.

Kononov A. V., Sterlin V. N., Evdokimova L. I. Osnovy tekhnologii kompleksnykh udobreniy. [Bases of technology of complex fertiliz-ers] Moskva: Khimiya, 1988. 320 p.

Pat. 200601422 Respublika Belorus’, S05B 9/02 (2006.01). Zhidkoe kompleksnoe udobrenie s khelatnymi formami mikroedementov i sposob ego polucheniya [Liquid complex fertilizer with chelated forms of microelements and method for preparing it] / Pirogovskaya G. V., Lyashenko I. V., Shakal’ B. B.

Astrelin I. M., Tovazhnyans’kyy L. L., Loboyko O. Y. Tekhnolohiya fosfornykh dobryv, kyslot i soley: pidruchnyk. [Technology of phosphoric fertilizers, acids and salts] Kharkiv: NTU «KhPI», 2011. 288 p.

Voloshyn M. D. Tekhnolohiya neorhanichnykh rechovyn: pidruchnyk. [Technology of inorganic substances] Dniprodzerzhyns’k: DDTU, 2016. 354 p.

Ryshchenko I. M., Ved’ M. V., Savenkov A. S. Tekhnologiya NP-udobreniya. Upravlenie ionnymi ravnovesiyami. [NP-fertilizer technology. Ion equilibrium control] Khim. prom. Ukrayini, 2012, no.1. pp. 43–46.

Ryshchenko I. M., Ved’ M. V., Savenkov A. S. NP-udobreniya. Modelirovanie vzaimosvyazey «svoystva-sostav» v tekhnologii. [NP-fertilizers. Modeling the relationship «property-composition» in technology]. Khim. prom. Ukrayini, 2011, no.5. pp. 73–79.