DOI: https://doi.org/10.20998/0821.2020.01.10

СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ, ЛІКАРСЬКИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЛІПІДІВ

Yuriy Krasnopolsky

Анотація


В Україні протягом 45 років (1975-2020) проводилися біотехнологічні та біонанотехнологічні дослідження, направлені на отримання ліпідних фармакологічно активних інгредієнтів і створення діагностичних і лікарських препаратів. Фосфоліпіди і гліколіпіди є важливими учасниками біологічних реакцій. Використовуючи технологічні методи ліпідної хімії та біотехно­логії, запропоновані методи отримання високоочищених фосфоліпідних і гангліозидних інгредієнтів. Авторами вивчені фізико-хімічні та біологічні властивості фосфоліпідів і гангліозидів. Підтверджена структура виділених ліпідних речовин. Дослідження біологічної активності гангліозидів, проведені на ряді моделей, підтвердили їх високу біологічну активність: антивірусну, репаративну, імуностимулюючу. Проведені дослідження дозволили створити ряд діагностичних ліпідних анти­генів і лікарських препаратів, виробництво яких реалізовано в Україні та інших державах. В Україні вперше в СНД були розроблені ліпосомальні форми лікарських препаратів, що проявляють протипухлинні, антиоксидантні, протизапальні, мем­бранопротекторні фармакологічні властивості. Сфера застосування біотехнологій в цій області розширюється і вже зараз може представляти інтерес для практичної медицини і бізнесу. І хоча проблеми в цій галузі ще далекі від завершення, вже зараз очевидно, що цей напрям дозволить в перспективі підняти на новий рівень розробки методів для діагностики і ліку­вання хвороб людини. Необхідно відзначити, що біотехнологічні дослідження в області ліпідів і ліпосомальних форм є ос­новою цього напрямку. Наноформи лікарських препаратів, зокрема, ліпосоми, можуть вирішувати питання надання відомим активним фармакологічним інгредієнтам нових унікальних властивостей, що в свою чергу підвищує терапевтичну ефектив­ність. На кафедрі біотехнології, біофізики і аналітичної хімії НТУ «ХПІ» тривають дослідження, спрямовані на отримання ліпосомальних лікарських препаратів на основі гідрофобних антиоксидантів.

Ключові слова


технологія; активні фармацевтичні інгредієнти; антигени; фосфоліпіди; гангліозини; ліпосоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Shvets V.I., Severin E.S., Kubatiev A.A. et al. Fundamental¬nye i prikladnye issledovaniya v oblasti lipi¬dologii. NBIKS-Nauka. Tehnologiya. 2018. vol. 2, no. 5. pp. 107-120.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M. Lipidy v lekarstvennyh preparatah. Him.-farm. J. 1987. no. 1. p. 17-26.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M. Lipidy v lekarstvennyh preparatah. Vestnik AMN SSSR. 1990. no. 6. p. 19-28.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M., Stepanov A.E. Biotehno-logicheskie napravleniya v sozdanii lekarstvennyh i diagnosticheskih preparatov lipidnoy prirody. Vopr. med. himii. 1997. vol. 43, no. 5. pp. 416-424.

Stepanov A.E., Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Fiziologi-cheski aktivnye lipidy. M.: Nauka. 1991. 136 p.

Mezhova I.V., Shvets V.I., Klyaschickiy B.A. et al. Sposob vydeleniya anionnyh fosfolipidov. Avt. cvidetelstvo SSSR. no. 1284981. 1987.

Klyaschickiy B.A., Mezhova I.V., Starkova E.P., Krasno-polskiy Yu.M., Novyy hromatograficheskiy metod prepa-rativnogo vydeleniya fosfatidilinozita i drugih anionnyh fosfolipidov. Antibiotiki i himioterapiya. 1988. vol. 33, no. 6. pp. 429-431.

Klyaschickiy B.A., Mezhova I.V., Starkova E.P. et al. Prepa-rativnoe vydelenie anionnyh fosfolipidov iz prirodnyh istochnikov s ispolzovaniem hromatografii na adsorbentah, soderzhaschih pervichnye aminogruppy. Biotehnologiya. 1989. vol. 5, no. 1. pp. 27-36.

Кlyashchitsky B.A., Mezhova I.V., Krasnopolsky Yu. M., Shvets V.I. Preparative isolation of Polyphosphoinositides and other Anionic phospholipids from Natural Sources Using Chromatography on Adsorbents Containing Primery AminoGroups. Biotechnology and applied Biochemistry. 1991. vol. 14. pp. 180-192.

Mezhova I.V., Shvets V.I., Klyaschickiy B.A. et al. Sposob vydeleniya anionnyh fosfolipidov. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1284981. 1987.

Menzeleeva G.K., Menzeleev R.F., Sennikov G.A. et al. Sposob polucheniya fosfatidiletanolamina. Avt. svide¬telstvo SSSR. no. 1615915.1990.

Menzeleeva G.K., Menzeleev R.F., Temirov Yu.P. et al. Sposob polucheniya fosfatidilserina. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1558215. 1988.

Pinchuk A.N., Shvets V.I., Sennikov G.A., Krasnopolskiy Yu.M. Sposob polucheniya sfingomielina. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1624741. 1988.

Krasnopolskiy Yu.M. Issledovanie roli lipidov i belkov v immunohimicheskih reaekciyah: avt. dis. na soisk. uch. kand. him. n. Moskva, 1981. 23 p.

Kulikov V.I., Kostromina L.Yu., Ivanova N.N., Krasnopo-lskiy Yu.M. Sposob polucheniya faktora aktivacii trombo¬citov. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1483900. 1989.

Vasilenko I. A., Krasnopolskiy Yu.M., Sennikov G.A., Shvets V.I. Problemy i perspektivy proizvodstva fosfolipi¬dov. Him.-farm. J. 1998. vol. 32, no. 5. pp. 9-15.

Shvets V. I., Sennіkov G.A., Golbec I.I. et al. Oderzhannya ochischennogo lecitinu. Farmac. J. 1977. no. 4. pp.79-81.

Mezin I.A., Menzeleev R.F., Menzeleeva G.K. et al. Kom-pleksnoe preparativnoe poluchenie lipidnyh preparatov iz mozgovoy tkani. Biol. Membr 1992. vol. 9, no. 3. pp. 301-307.

Mezin I.A., Menzeleeva G.K., Menzeleev R.F. et al. Com¬plex Preparative isolation of lipids from bovine brain. Biol. Membr. 1992. vol. 6. no. 3. pp. 395-406.

Krasnopolskiy Yu.M., SennIkov I.G., MenzeleEv R.F., Shvets V.I. Gangliozidi u skladi likarskih zasobiv. Фармац. J. 1992. no. 1.

pp. 49-55.

Dudnichenko A.S., Menzeeleev R.F., Krasnopolskiy Yu.M. Gangliozidy kak opuholevye antigeny. Eksperim. onkolo¬giya. 1994. no. 16. pp. 297-304.

Menzeleev R.F., Krasnopolsky Yu.M., Zvonkova E.N. , Svetz V.I. Preparative separations of gangliozide GM3 by high-performance liquid chromatography. J. of Chromato¬graphy. 1994. vol. 678. pp. 183-187.

Menzeleev R.F., Menzeleeva G.K., Temirov Yu.P. et al. Sposob polucheniya gangliozida GMз. Patent no. 2065306 RF. 1993.

Menzeleev R.F., Menzeleeva G.K., Temіrov Yu.P. et al.. Sposib oderzhannya gangliozyda GMз. Patent no. 2371 Ukraine 1994.

Menzeleev R.F., Smirnova G.P., Chekareva N.V. et al. Gangliozid GM3 iz eritrocitov loshadi: struktura i vliyanie na proliferaciyu kletok. Bioorgan. himiya. 1993. vol. 19, no. 8. pp. 817-824.

Bozhkov A.I., Krasnopolskiy Yu.M., Asadova M.K. et al. Vliyanie ekzogennyh lipidov na funkcionalnuyu aktivnost pecheni pri eksperimentalnom gepatite. Vopr. med. himii. 1993, no. 1. p. 41-43.

Menzeleev R.F., Smirnova G.P., Chekareva N.V. et al. Gangliozid GM3 iz eritrocitov loshadi: struktura i vliyanie na proliferaciyu kletok. Bioorgan. himiya. 1993. vol. 19, no. 8. pp. 817-824.

Mezin I.A., Menzeleev R.F., Menzeleeva G.K. et al. Sposob polucheniya gangliozidov. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1647960. 1991.

Mezin I. A., Menzeleev R.F., Zvonkova E.N. et al. Ochistka stolbnyachnogo toksina affinnoy hromatografiey na obrascheno-fazovyh sorbentah s adsorbirovannymi gan-gliozidami. Biotehnologiya. 1992. no. 4. pp. 22-25.

Bogdashin I.V., Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M., Fuks B.B. Issledovanie deystviya nekotoryh gangliozidov i fos¬folipidov na chuvstvitelnost opuholevyh kletok k citostati¬cheskomu i membranotoksicheskomu deystviyu seleze¬nochnyh effektorov. Bul. eksperim. biol. i med. 1985. vol. 50, no. 8. pp. 237-239.

Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Issledovaniya deystviya nekotoryh gangliozidov na rezistentnost myshey k virusu beshenstva. Bul. eksperim. biol. i med. 1987. no. 12. pp. 698-699.

Konstantinova I.V., Podchernyaeva R.Ya., Shvets V.I. et al. Effekt lipidnyh immunomodulyatorov/gangliozidov i fos-folipidov pri eksperimentalnoy grippoznoy infekcii u my¬shey. Kletochnye osnovy protivoop. immuniteta. Gibridomy. Tezisy dokl. Vsesoyuznogo simpoziuma. M., 1985. pp. 40-42.

Shifman M.I., Shulyak L.I., Krasnopolsky Y.M. The effect of gangliosides upon recovery of function of aspar-tate/glutamatergic synapses in striatum after lesion of rat sensomotor cortex. 2nd international symposium – Trans-plantation and Regeneration in Central Nervous system, Czechoslovakia, 1989. pp. 86.

Dudnichenko A.S., Menzeeleev R.F., Krasnopolskiy Yu.M. Gangliozidy kak opuholevye antigeny. Eksperim. onkolo¬giya. 1994. no. 16. pp. 297-304.

Menzeleev R.F., Bozhkov A.I., Zvonkova E.N. et al. Usile¬nie proliferacii kletok pecheni gangliozidom GМз. Bul. eksperim. biol. i med. 1995. no. 4. pp. 427-430.

Sennikov G.A., Temirov Yu.P., Golbec I.I. et al. Lipidy – emulgatory biologicheski aktivnyh emulsiy. Ftoruglerod¬nye gazoperenosyaschie sredy. Puschino, 1984. pp. 115-119.

Temirov Yu.P., Krasnopolskiy Yu.M., Sennikov G.A. et al.. Lipidi – emulgatori biologichno aktivnih emulsiy. Farmat¬sev. J. 1984. no. 6. pp. 42-45.

Temirov Yu.P., Krasnopolskiy Yu.M., Sennikov G.A. et al.. Lipidi – emulgatori biologichno aktivnih emulsiy. Farmat¬sev. J. 1985. no. 4. pp. 59-61.

Hlyabich G.N., Sennikov G.A., Temirov Yu.P. et al. Spo¬sob polucheniya fosfolipidov. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1062923. 1983.

Sennikov G.A., Krasnopolskiy Yu.M., Orlova G.L. et al. Avt. svidetelstvo SSSR. no. 1497807. Sposob polucheniya fosfolipidov. 1989.

Oksinoyd O.E., Zaharov V.A., Sidlyarov D.P. et al. Sredstvo dlya stimulyacii reparativnyh processov. Patent no. 2026072 RF. 1995.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M. Osnovnye napravleniya immunohimii lipidov. Ukr. biohim. J. 1984. Т.56, no. 3., pp. 254-263.

Krasnopolskiy Yu.M., Golbec I.I., Sennikov G.A. et al. Antigennaya aktivnost fosfolipidov mikobakteriy. Probl. tuber. 1985. no. 11. pp. 55-58.

Krasnopolskiy Yu.M., Golbec I.I., Orlova G.L. et al. Avt. svidetelstvo SSSR no. 1218523. Sposob polucheniya anti¬gena iz mikobakteriy. 1985.

Golbec I.I., Krasnopolskiy Yu.M., Orlova G.L. et al. O himicheskom sostave proizvodstvennyh lipidnyh kardioli-pinovyh antigenov. Himiya i tehnologiya organicheskih proizvodstv. Mezhvuzovskiy sbornik. 1977. vol. 7, no. 2. pp. 24-26.

Sennikov G.A., Golbets I.I., Krasnopolskiy Yu.M., Orlova G.L. Himichni kriteriYi v otsintsi yakosti kardiolipinovogo antigenu, scho vikoristovuetsya u serodiagnostitsi sifilisu. Farmatsev. J. 1977. no. 3. pp. 57-60.

Sennikov G.A, Shvets V.I., Reznikova L.S. et al. Izuchenie optimalnogo sostava kardiolipinovogo antigena dlya sero-diagnostiki sifilisa. Vest. dermatol. i venerol. 1978. no. 7. pp. 48-52.

Vasilenko I.A., Chupin V.V., Krasnopolskiy Yu.M. et al. Vzaimosvyaz struktury i svoystv kardiolipinovogo anti¬gena. Him.-farm. J. 1981. vol. 15, no. 2. pp. 14-18.

Krasnopolskiy Yu.M., Orlova G.L., Golbec I.I. et al. Kon-struirovanie lipidnyh diagnosticheskih preparatov. Him.-farm. J. 1983. vol. 17, no. 4. pp. 401-410.

Krasnopolskiy Yu.M., Golbec I.I., Sennikov G.A., Shvets V.I. Lipidnyy sostav gonokokka Neyssera. Vest. dermatol. i venerol. 1982. no. 12. pp. 36-38.

Krasnopolskiy Yu.M., Golbec I.I., Orlova G.L. et al. Vliya¬nie zhirnokislotnogo sostava i stepeni okislennosti lipidov na immunohimicheskuyu aktivnost kardiolipinovyh antige¬nov. Vest. dermatol. i venerol. 1986. no. 8. pp. 51-56.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M., Stepanov A.E. Biotehno-logicheskie napravleniya v sozdanii lekarstvennyh i diagnosticheskih preparatov lipidnoy prirody. Vopr. med. himii. 1997. vol. 43, no. 5. pp. 416-424.

Krasnopolskiy Yu.M., Orlova G.L., Golbec I.I. et al. K voprosu ob immunogennosti lipidov. Himiya i tehnologiya organicheskih proizvodstv. Mezhvuzovskiy sbornik. 1979. vol. 9, no. 2. pp. 80-85.

Krasnopolskiy Yu.M., Golbec I.I., Sennikov G.A., Shvets V.I. Immunohimiya lipidov. Him.-farm. J. 1981. vol. 15, no. 7, p. 13-25.

Bubake U., Doppalapudi S., Kommineni N., Khan W. Lipo-somal Formulation in clinical use: An uphated Review. Pharmaceutics. 2017. V.9, no. 2. pp. 12-26.

Eldem T., Eldem B. Ocular drug, Gene and Cellular Deli¬very Systems and Advanced Therapy Medicinal Products. Turk J. ophthalmol. 2018. vol. 48. pp. 132-141.

Dubald M., Bourgeois S., Andrieu V., Fessi H. Ophthalmic Drug Delivery Systems for Antibiotherapy A Review. Pharmaceutalics. 2018. vol. 10, no. 1. pp. 10-41.

Krasnopolskii Yu.M., Grigor’eva A.S., Katsai A.G. et al. Technologies and perspectives of liposomal Drug Applica¬tion in clinical practice. Rossiiskie Nanotekhnologii. 2017. vol. 12, no. 7–8. Р. 449-458.

Krasnopolskiy Yu.M., Dudnichenko A.S., Shvets V.I. Far-macevticheskaya biotehnologiya: Bionanotehnologiya v farmacii i medicine. Kharkov.: NTU «KhPI», 2011. 227 p.

Shvets V.I., Krasnopolskiy Yu.M., Sorokoumova G.M., Liposomalnye formy lekarstvennyh preparatov: tehnologi-cheskie osobennosti polucheniya i primenenie v klinike. M.: Remedium, 2016. 200 p.

Stadnichenko A.V., Dudnichenko A.S., Krasnopolskiy Yu.M. Liposomalnye protivoopuholevye preparaty. Khar¬kov.: «Madrid», 2018. 256 p.

Pilipenko D.M., Zvyaginceva O.V., Krasnopolskiy Yu.M. Nanobiotehnologicheskie formy gidrofobnyh antioksidan¬tov: nauchnye osnovy polucheniya, farmakologicheskie i te-rapevticheskie svoystva: v monografii «Aktualnye problemy biotehnologii i bioinzhenerii» Kharkov.: «Madrid», 2019. pp. 9-72.

Krasnopolskiy Yu.M. U istokov novogo napravleniya farmakologi – liposomofarmakologii. V kn. Odeksandr Stefanov, Lyudina, yaka vipravdala poklikannya. Kiev: «Avicenna», 2010. pp. 82-84.

Krasnopolskii Y.M., Balabanyan V.Y., Shobolov D.L., Shvets V.I. Prospective clinical Applications of Nanosized Drugs. Russian J. of General Chemistry. 2013. vol. 83, no. 12. pp. 2524-2540.

Shvets V.I., Kaplun A.P., Krasnopolsky Yu.M. et al. From

Liposomes of the 1970s to 21st Century Nanobiotechno¬logy. Nanotechologies in Russia. 2008. V.3, no. 11-12. pp. 643-655.

Kaplun A.P., Le Bang Shon, Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Liposomy i drugie nanochasticy kak sredstvo dostavki lekarstvennyh veschestv. Vopr. med. himii. 1999. vol. 45, no. 1. pp. 3-12.

Grigoryeva G.S., Stefanov A.V., Konakhoych N.F. et al. Physical-chemical grounds of the membrane tropic factors in mechanism of the liposomal medicines action. Interna¬tional liposome society “Progress in drug and vaccine deli¬very” London, 2005. pp. 50-54.

Grigoryeva G.S., Stefanov A.V., Konakhoych N.F., Krasno-polsky Yu.M., Pasechnikova N.V. Liposomal for¬mulation for application on ophthalmology. International liposome society “Progress in drug and vaccine delivery” London, 2006. pp. 38-39.

Shvets V.I., Sorokoumova G.M., Lyutik A.I. et al. Nauch¬naya shkola akademika V.I. Shveca. Bionanofarmacevti¬cheskie tehnologii innovacionnyh lekarstvennyh preparatov napravlennogo deystviya i podgotovka kadrov. Tonkie him. tehnol. 2017. vol. 12, no. 6. pp. 5-31.

Grigoryeva A.S., Konakhovych N.F., Stefanov A.V. et al. Sposib otrymannia liposomalnoho hepatoprotektornoho za-sobu. Patent no. 46528 Ukraine. 2005.

Stefanov A.V., Temirov Yu.P., Krasnopolskyi Yu.M. Spo¬sib oderzhannia lyposomalnoho preparatu. Patent no. 5654 Ukraine. 1994.

Grigoryeva A.S., Konakhovych N.F., Stefanov A.V. et al. Sposib otrymannia liposomalnoho hepatoprotektornoho za-sobu. Patent no. 46528 Ukraine. 2005.

Grigoryeva H.S., Krasnopolskyi Yu.M., Konakhovych N.F., Pasechnikova N.V. Sposib otrymannia farmakolo¬hichno aktyvnoho liposomalnoho zasobu, shcho mistyt kvertsetyn. Patent no. 111762 Ukraine. 2016.

Shobolov D.L., Krasnopolskiy Yu.M., Ulyanov A.M. et al. Evraziyskiy patent no. 021352 Sposob polucheniya liposo-malnoy formy kvercetina. 2015.

Dudnychenko A.S., Temirov Yu.P., Shvets V.I., Krasnopols-kyi Yu.M. Cposib oderzhannia liposomalnoi formy protypukhlynnoho antybiotyka. Patent no. 64591 Uk¬raine.2006.

Shobolov D.L., Krasnopolskiy Yu.M., Ulyanov A.M. et al. Sposob polucheniya liposomalnoy formy irinotekana. Evra-ziyskiy patent no. 023179. 2016.

Grigoryeva H.S., Katsai O.H., Krasnopolskyi Yu.M. et al. Sposib otrymannia farmakolohichno aktyvnoi liposomalnoi kompozytsii, shcho mistyt tsytokhrom C, ta liposomalna kompozytsiia, otrymana takym sposobom. Patent no. 118583 Ukraine. 2019.

Shobolov D.L., Krasnopolskiy Yu.M., Ulyanov A.M. et al. Sposob polucheniya liposomalnoy formy Citohroma C. Evraziyskiy patent no. 022183. 2015.

Katsai O., Ruban O., Krasnopolskyi Y. “Quality-by-De¬sign” approach to the development of a dosage form the li¬posomal delivery system of cytochrome C. Pharmakeftiki. 2018. T. 30, no. 1. pp. 76-87.

Katsai O.G., Ruban O.A., Krasnopolskyi Y.M. Preparation and in-vivo evaluation of cytochrome C-containing lipo¬somes. Pharmazie. An International J. of Pharmaceutical Sciences. 2017. vol. 72, no. 12. pp. 736-740.

Katsai O.G., Ruban O.A., Krasnopolskiy Yu.M. Vliyanie sostava liposom na stepen inkapsulyacii i razmer chastic pri sozdanii liposomalnoy formy citohroma C. Scientific J. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2017. vol. 4, no. 8. pp. 32-36.

Pilipenko D., Katsai A.G., Prohorov V.V. et al. Issledova¬niya antiaritmicheskoy aktivnosti liposomalnoy formy cito¬hroma C. Scientific J. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2017. vol. 3, no. 7. pp. 54-57.

Krasnopolsky Y.M., Dudnichenko А.S. Experimental study of liposomal docetaxel incorporation and stability. Experi¬mental Oncology. 2017. vol. 39, no. 2. pp. 121-123.

Shobolov D.L., Krasnopolskiy Yu.M., Ulyanov A.M. et al. Sposob polucheniya liposomalnoy formy docetaksela. Evra-ziyskiy patent no. 022182. 2015.

Shobolov D.L., Krasnopolskiy Yu.M., Ulyanov A.M. et al. Sposob polucheniya ingalyacionnoy liposomalnoy formy rifabutina. Evraziyskiy patent no. 023080. 2016.

Shakhmaiev A.E., Gorbach T.V., Bobritskaya L.A., Krasno-polsky Yu.M. Preparation and cardioprotective ef¬fect analysis of liposomal coenzyme Q10. The Pharma In¬novation J. 2015 V. 4, no. 9. pp. 22-26.

Shahmaev A.E., Volchik I.V., Krasnopolskiy Yu.M. Izuche¬nie farmakologicheskoy aktivnosti preparata, soder¬zhaschego gidrofobnye biologicheski aktivnye komponen¬ty. Ukr. biofarm. J. 2013. no. 4. pp. 40-44.

Shakhmaiev A.Ye, Horbach T.V., Volchyk I. V. Krasnopols-ky Yu.M. Stvorennia liposomalnoi formy hi¬drofobnoho antyoksydantu ubikhinonu. Farmakom. 2014. no. 3. pp. 27-35.;

Shakhmaiev AE., Gorbach TV., Bobritskaya LA., Krasno-polsky YuM. Preparation and cardioprotective effect analy¬sis of liposomal coenzyme Q10. The Pharma Innovation J. 2015. vol. 4, no. 9. pp. 22-26.

Pylypenko D.M., Gorbach T.V., Katsai O.G. et al. A Study of Oxidative Stress Markers when Using the Liposomal Antioxidant Complex. Pharmakeftiki. 2019. vol. 31, no. 1. pp. 40-47.

Pylypenko D., Prochorov V., Dudnichenko O., Krasno¬polsky Y. Nanobiotechnological obtaininig of liposomal forms of antioidant preparations based on bioflavonoide. Scientific J. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2019. vol. 6, no. 22. Р. 11-15.

Ivanova N.N., Krasnopolskiy Yu.M., Sennikov G.A., Shvets V.I. Izuchenie optimalnogo sostava fosfolipidnoy smesi, obladayuschey antigemoliticheskoy aktivnostyu. Vopr. med. himii. 1984. vol. 30, no. 2. pp. 71-74.

Ivanova N.N., Krasnopolskiy Yu.M., Sennikov G.A. Antige-moliticheskaya aktivnost liposom. V sb. «Liposomy, primenenie v biologii i medicine». Nauka, 1985. pp. 73-77.

Kaplun A.P. Burdelev O.O., Ivanova N.N. et al. Ingibirova¬nie komplement-zavisimogo gemoliza liposomami, soder¬zhaschimi cerebrozidsulfat. Bioorg. him. 2000. vol. 26, no. 1. pp. 68-77.

Ivanova N.N., Kaplun A.P., Krasnopolsky Yu.M. et al. The inhibition of complement-dependent hemolysis by liposo¬mes. Fifth international conference. Liposome advances. 2001. pp. 102.

Kaplun A.P., Ivanova N.N., Krasnopolsky Yu.M et al. Hard charged liposomes ingibit complement induced haemolysis. The 24-th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials procudign. Stockholm, 1997. pp. 757-758.

Krasnopolskiy Yu.M., Stepanov A.E., Shvets V.I. Tehnologi-cheskie aspekty polucheniya liposomalnyh prepa¬ratov v usloviyah GMP. Biofarmac. J. 2009. vol. 1, no. 3. pp. 18-29.

Krasnopolskiy Yu.M., Stepanov A.E., Shvets V.I. Lipid¬naya tehnologicheskaya platforma dlya sozdaniya novyh lekarstvennyh form i transporta farmacevticheskih substan¬ciy. Biofarmac. J. 2011. vol. 3, no. 2. pp. 10-18.

Shvets V.I., Kaplun A.P., Krasnopolsky Yu.M. et al. From Liposomes of the 1970s to 21st Century Nanobiotechno¬logy. Nanotechologies in Russia. 2008. V.3, no. 11-12. pp. 643-655.

Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Tehnologicheskie prin¬cipy polucheniya liposomalnyh lekarstvennyh preparatov i ih primenenie v klinike. Nanotehnol. i ohrana zdorovya 2013. vol. 5, no. 2(15). pp. 10-18.

Yu.M. Krasnopolskii, A.S. Grigor’eva, A.G. Katsai et al. Technologies and perspectives of liposomal Drug Applica¬tion in clinical practice. Rossiiskie Nanotekhnologii. 2017. vol. 12, no. 7–8. Р. 449-458.

Leskova G.F., Krasnopolskiy Yu.M., Krizhanovskiy G.M., Shvets V.I. Lechebnoe deystvie liposom pri gemorragi¬cheskom shoke (eksperimentalnoe issledovanie). Pat. fizio¬logiya i eksperim. terapiya. 2012. no. 4. pp. 88-93.

Stadnichenko A.V., Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Teh-nologiya polucheniya liposomalnyh form Irinotekana (Ob¬zor). Biofarmac. J. 2014. vol. 6, no. 6. pp. 3-9.

Stadnichenko A.V., Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I., Yarnyh T.G. Issledovanie stabilnosti Irinotekana pri ispol¬zovanii razlichnyh metodov aktivnoy zagruzki liposom. Scientific J. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2016. vol. 2(2). pp. 30-35.;

Stadnichenko O.V., Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh T.G. Experiment planning at the pharmaceutical development of Liposomal cytoststics. Ukr. bіofarm. J. 2017. vol. 53, no. 6. pp. 24-28.

Stadnichenko O.V., Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh T.G. et al. The Concept “Quality by Design” in development of Li-posomal cytostatics. Research J. Pharm and Tech. 2020. V.13, no. 2. pp. 674 – 678.

Borschevskiy G.I., Tovmasyan E.K., Krasnopolskiy Yu.M., Grizodub A.I. Standartizaciya liposomalnyh lekarstvennyh sredstv. Farmakom. 2013. no. 2. pp. 5-11.

Krasnopolsky Yu.M., Stepanov A.E., Shvets V.I. Analysis of Risk Factors Under Production of Preparation Based on Biotechnology. Third Russian Symposium with Interna¬tional Participation BIOPHARMA-2011: from science to industry. Tel Aviv, Israel. 2011. pp. 12-13.

Stefanov A.V., Pomarov V.P., Minseymik D.A et al. Biologi-cheskiy effekt liposom pri gipoksicheskih sostoya¬niyah razlichnoy etiologii. Vestnik AMN SSSR. 1991. no. 6. p. 47-51.

Keshichyan E.S., Krasnopolskiy Yu.M., Titova L.G., Nisan L.G. Primenenie preparata Lipin dlya korrekcii gazoob¬mena v legkih u novorozhdennyh detey, perenesshih prod¬lennuyu iskusstvennuyu ventilyaciyu legkih. 2-y Rossiys. Nacionalnyy kongress «Chelovek i lekarstvo», Moskva, 1995. pp. 162-163.

Akimova I.K., Hovorukha I.H., Stefanov O.V., Yakubenko O.D. Lipin u kompleksnomu likuvanni vahitnykh zhinok z piznim hestozom. Ліки. 1995. no.5. pp. 39-43.

Khromov O.S., Stefanov O.V., Zhukova A.V., Doloman L.B. Vykorystannia letsytynovykh liposom dlia popered¬zhennia porushen sertsevoi diialnosti pry rozvytku hniinoi infektsii. Ліки. 1995. no. 5. pp. 35-38.

Zubarenko O.V., Kravchenko L.H., Lotyn N.H. et al. Zasto-suvannia Lipinu pry hostrykh zakhvoriuvanniakh nyzhnykh dykhatelnykh shliakhiv u ditei. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2004. no. 3. pp. 68-69.

Krutikova M. S. Vliyanie fosfatidilholinovyh liposom na pokazateli okislitelnoy modifikacii belkov pri gipoksii u bolnyh cirrozom pecheni. Krymskiy J. eksperim. i klinich. med. 2011. vol. 1, no. 2. pp. 41-43.

Babay O.N., Zubkova A.F., Krasnopolskiy Yu.M. Effektiv¬nost primeneniya «Lipina» v kompleksnom lechenii gene-ralizovannogo parodontita. Stomatologiya. 2003. vol. 5, no. 61. pp. 34-35.

Avetikov D.S., Eroshenko H.A. Vu Vent Kuanh. Tsytolo-hichne obhruntuvannia dotsilnoho zastosuvannia nanokap¬sul fosfatydylkholinu v kompleksnomu likuvanni khvorykh na odontohenni flehmony dna porozhnyny rota. Klinichna medytsyna. Svit medytsyny ta biolohii. 2014. vol. 4, no. 46. pp. 12-15.

Hromov A.S., Liposomalnye preparaty – realizaciya nanoteh-nologii v medicine. Farmakol. ta likars. toksikolo¬hiia. 2016. vol. 2, no. 48. pp. 14-23.

Dranov O.L., Dudnychenko A.S., Butenko K.A. et al. Lipo-somalni formy tsytostatykov – novyi napriamok v khimi-oterapii raku. Visnyk farmatsii. 1994. no. 3. pp. 88-92.

Dranov A.L., Dudnichenko A.S., Mezin I.A., Menzeleev R.F., Krasnopolskiy Yu.M., Shvets V.I. Effektivnost lipo¬somalnyh form citostatikov. Bul. eksperimen. biol. i med. 1996. no. 1. pp. 85-88.

Dudnichenko A.S., Shalkov Yu.L., Kucyy A.S., Krasnopols-kiy Yu.M. Pervyy opyt primeneniya liposom dlya regionalnoy himioter. zapuschennogo raka zhelu¬dochno-kishechnogo trakta. Trudy HMI. 1994.С. 126-130.

Ponomareva O.V., Kindzelskiy L.P., Kulik G.I. Liposomal¬naya forma doksorubicina gidrohlorida «Lipodoks» v le¬chenii limfogranulematoza i nehodzhkinskih limfom. Vra¬chebnoe delo. 2001. no. 1. pp. 112-117.

Ponomareva O.V., Kulik G.I., Bondaruk O.S. et al. Liposo-malnaya forma doksorubicina (Lipodoks) v lechenie bolnyh rakom molochnoy zhelezy. Onkologiya. 2004. vol. 6. pp. 211-214.

Pivniuk V.M., Tymovska Yu.O., Ponomareva O.V. et al. Vykorystannia liposomalnykh form khimiopreparativ u khvorykh na rezystentnyi do doksorubitsinu rak molochnoi zalozy. Onkologiya. 2007. vol. 9, no. 2. pp. 120-124.

Kundiev Yu.I., Grigoreva A.S., Gorban L.N. et al. Vliyanie metalloliposom na strukturno-funkcionalnoe sostoyanie kletok in vitro i in vivo. Dokl. ANU, 1994. no.4. p. 154-159.

Shuper V.A., Shuper С. V., Rykova N.B. et al. Effektivnost primeneniya preparata Lioliv v kompleksnoy terapii hroni-cheskih gepatitov razlichnoy etiologii. Ukr. med. almanah. 2008. vol. 11, no.6. pp. 194-197.

Barder E.H. Biokhimichni zminy funktsionalnoho stanu pechinky v syrovattsi krovi shchurfv pislia vvedennia tsy-tostatychnoho preparatu oksaliplatynu ta yikh korektsii li-posomalnym preparatom «Lioliv». Visnyk ukr. med. stomat. akademii. 2018. vol. 18, no. 1. pp. 162-165.

Pasechnikova N.V.,Gorshkova R.A, Gaydamaka T.B Predva-ritelnaya ocenka protivovospalitelnogo deystviya preparata «Lipoflavon» u pacientov posle ekstrakapsulyar¬noy ekstrakcii katarakty. Oftalm. J. 2005. no. 3. pp. 23-25.

Pasechnikova N.V., Gorshkova R.A. Kliniko-biohimiches¬koe obosnovanie primeneniya preparata «Lipoflavon» u bolnyh vozrastnoy kataraktoy posle operacii ekstrakcii ka¬tarakty i implantacii produktov perekisnogo okisleniya. Ukr. med. almanah. 2006. vol. 9, no. 1. pp. 219-221.

Petrunya A.M., Spektor A.V. Effekt primeneniya glaznyh kapel i inekcionnoy formy preparata Lipoflavon u bolnyh neproliferativnoy diabeticheskoy retinopatiey. Oftalm. J. 2007. no. 2. pp. 36-39.

Ivanova N.V., Yarosheva N.A. Primenenie modificirovan¬nogo sposoba lecheniya diabeticheskoy retinopatii. Tavri¬cheskiy med.-biol. vestnik. 2010. vol. 13, no. 1. pp. 72-78.

Antipova C.V., Shepilov O.D., Ryabceva O.D. Opyt prime-neniya Lipoflavona dlya preduprezhdeniya razvitiya kardio-logicheskih oslozhneniy u bolnyh operabelnym rakom mo-lochnoy zhelezy, poluchavshih lechenie antraciklinami. Problemy suchasnoi med. nauky ta osvity. 2009. no. 2. pp. 44-46.

Hrapay E.V. Lipoflavon povyshaet regeneraciyu nervnyh volokon v usloviyah eksperimentalnoy modeli travmy peri-fericheskogo nerva. Aktual. problemy suchasnoi med. 2010. vol. 10, no. 1. рp. 116-119.

Rafaliuk S.Ya., Haidamaka T.B. Efektyvnist bioflavonoida kvertsetynu v likuvanni herpetychnoho keratytu u khvorykh iz sindromom sukhoho oka. Oftalm. J. 2018. no. 5. pp. 15-19.

Tkachenko O.E., Kovalenko V.M., Shaiakhmetova H.N. et al. Efektyvnist sumisnoho zastosuvannia metforminu ta Li-poflavonu za umov metabolichnoho syndromu shchuriv. Farmakol. ta likar. toksykolohiia. 2019. vol. 13, no. 4. pp. 293-301.

Grigoreva A.S., Katsai A.G., Konahovich N.F. et al. Nano-medicina v Ukraine: 25 let primeneniya liposomalnyh le-karstvennyh preparatov. Farmakom. 2016. no. 1. pp. 41-46.